Blended Learning Pilot

Dit project wordt mogelijk gemaakt door PICTO.


Waar hebben we het over?

Binnen het vak Hart en Long, wat een samenwerking is tussen de TU/e en het UMCU, zijn we op zoek naar een ideale mix tussen online leeractiviteiten en contactmomenten. Dit om tijdens de contactmomenten dieper op de stof in te kunnen gaan. Hart en Long is een eerstejaars vak in de nieuwe Major Medische Wetenschappen en Technologie (MWt) van de bacheloropleiding Biomedische Technologie. Verschillende onderwijsvormen worden gebruikt om de studenten kennis te laten maken met de stof: hoorcolleges, begeleide zelfstudie, practica, demonstraties en peer-teaching. Een schriftelijke studeerwijzer en een e-learning- omgeving (ELO) worden gebruikt ter ondersteuning. Deze ELO bevat korte podcasts ter verduidelijking van de hoorcolleges en vragen en oefententamens waarmee de studenten in eigen tijd kunnen oefenen met de stof. In de vak-evaluatie is de elektronische leeromgeving als bijzonder nuttig beoordeeld door de studenten. Ingebouwde feedback mogelijkheden in de e-learning- omgeving kunnen gebruikt worden voor terugkoppeling van het kennisniveau naar zowel de student als de docent.

Waarom dit project?
De e-learning-omgeving die ingezet wordt voor het vak Hart en Long is afkomstig van het universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Deze omgeving bevat materiaal voor verduidelijking van de stof uit de hoorcolleges. Tot nu toe is slechts een deel van de stof (voornamelijk hart/vaat) opgenomen in de leeromgeving voor de MWt-studenten. Studenten en docenten hebben de wens geuit deze leeromgeving uit te breiden voor het gehele vak, waarbij ook het 'long'-gedeelte en (fysiologische) wetmatigheden aan de orde komen.

Wat willen we bereiken?
Als vakdocenten willen we graag de bestaande e-learning-omgeving uitbreiden en daarmee ook een oefencasus maken voor andere majorvakken. Dit project heeft daarom tot doel om:

  • een inventarisatie beschikbaar te maken van video- en oefenmateriaal voor respiratoire fysiologie en pathofysiologie;
  • podcasts en stukjes college op te nemen die nog niet voor handen zijn en het genereren van zelftoetsen hiervoor;
  • een cursusomgeving in Physiopedia beschikbaar te maken en een ELO in Moodle in te richten, beheerd door Prof. v Rijen. Deze omgeving wordt momenteel goed gebruikt door de studenten en docenten en biedt de snelste mogelijkheden tot uitbreiding op dit moment;
  • de in dit project opgedane kennis beschikbaar te stellen voor andere docenten die een blended onderwijs setting willen inrichten.

Waar staan we nu?
De Physiopedia-omgeving is uitgebreid en heringericht. Ook het 'long-gedeelte' is in opbouw in overleg met de betreffende docenten. Op dit moment worden opnames voor podcasts over fysiologische wetmatigheden voorbereid en worden opnames ingepland. Deze zullen waarschijnlijk eind 2013 plaatsvinden. Ook zijn we bezig uit te zoeken wat de ins en outs zijn met betrekking tot auteursrechten rondom de beschikbaarheid van materiaal in de e-learning-omgeving voor studenten, docenten, TU/e en UMCU.

Wie houden zich ermee bezig?
Carlijn Bouten (BMT) en Harold van Rijen (UMCU).

Wat is de planning?
Startdatum: september 2013
Einddatum: april 2014

Contact
Carlijn Bouten
E-mail: C.V.C.Bouten@tue.nl
Telefoon: 040- 247 5977