Didactisch gebruik clickers 2.0

Dit project wordt mogelijk gemaakt door PICTO.

 

Wat zijn Clickers?
Clickers zijn stemkastjes ter grootte van een smartphone waarmee studenten meerkeuze-, numerieke en korte invulvragen kunnen beantwoorden. Clickers kunnen gebruikt worden tijdens bijeenkomsten om studenten te activeren, te zorgen voor diepere verwerking van de leerstof en studenten feedback te geven op hun beheersing van de stof.

Waarom dit project?
Binnen PICTO is afgelopen studiejaar een project uitgevoerd met als doel de technische en logistieke support goed in te regelen. Hiervoor is een Support Pool ingericht bestaande uit studentassistenten die snel en adequaat op praktische vragen van docenten kunnen inspelen. Hoewel de techniek nu grotendeels op orde is worden de Clickers nog niet altijd op een dusdanige manier ingezet dat ze echt effectief zijn voor het leerproces van de student. Belangrijk is daarom om de didactische ondersteuning van clickers onder de loep te nemen. Hiervoor is in het eerder genoemde project al een aanzet gemaakt, namelijk een theoretische analyse naar de inzet van didactische effectief gebruik van clickers. Wanneer Clickers didactisch effectief  gebruikt worden draagt dit positief bij aan het leerproces van de student. Daarnaast draagt het bij aan de onderwijsvisie van de TU/e namelijk: studentactiverend onderwijs. 

Wat willen we bereiken?
Het uiteindelijke doel is dat Clickers niet alleen technisch foutloos ingezet kunnen worden, maar ook didactisch effectief. Om dit te bereiken willen we docenten handvatten bieden om Clickers op de juiste manier in te zetten en zorgen dat ze bekend raken met de mogelijkheden en voorbeelden van goede toepassingen zodat ze hier ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Concreet levert het project de volgende resultaten op:

  • Handvatten voor docenten om clickers effectief in te zetten;
  • Disseminatie van best practices van docenten m.b.t. clickergebruik. 

Waar staan we nu?
Om de didactische ondersteuning goed in te kunnen regelen dient eerst het huidige (didactische) gebruik van de Clicker inzichtelijk te zijn. Vraagstukken die daarbij een rol spelen zijn: op welke manier zetten docenten de Clicker in hun onderwijs in, is hierbij nog ruimte voor verbetering, welke didactische ondersteuning is hierbij noodzakelijk, etc. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, kan op basis van deze info bepaald worden waar verbetering nodig is om  te zorgen dat clickers didactisch effectief ingezet worden. Op dit moment wordt deze ‘gap’ in kaart gebracht.

Wie houden zich hiermee bezig?
Jolanda Vogelsangs – Projectleider
Hanneke Duisterwinkel - Onderwijskundige

Wat is de planning?
Oktober 2014 – januari 2015

Meer weten over Clickers?
Kijk op de tool-pagina
Lees meer over het vorige project Clickers 
Of mail de Clickerhelpdesk

Contact
Jolanda Vogelsangs
j.vogelsangs@tue.nl
040- 2472795