ELO-gebruiksonderzoek

Dit project wordt mogelijk gemaakt door PICTO


Waar hebben we het over?

Een Elektronische Leeromgeving (ELO) is een aanvulling op het traditionele face-to-face onderwijs. De ELO faciliteert een deel van het leerproces en kan, mits op de juiste manier ingezet, het leerproces verrijken. Door middel van de ELO wordt het de student mogelijk gemaakt om deels tijd- en plaats onafhankelijk te leren. Het biedt tevens de mogelijkheid om meer zelfgestuurd en 'op maat' te leren. Op dit moment ontbreekt het aan inzicht in de manier waarop TU/e-docenten werken met elektronische leeromgevingen. Een brede inventarisatie van hun eisen en wensen is dan ook niet beschikbaar. De kennis die uit dit project voortkomt, geeft richting aan de daadwerkelijke implementatie van bovengenoemd beleid.

Waarom dit project?
Verschillende docenten op de TU/e doen ervaring op met de inzet van elektronische leeromgevingen in het onderwijs. Deze ervaringen, vaak beperkt tot één vak of faculteit, hebben tot een grote diversiteit aan oplossingen en tools geleid. Niet alleen worden er verschillende leeromgevingen zoals Moodle, Canvas en Sakai gebruikt maar tevens wordt er gebruikt gemaakt van eigen websites, leeromgevingen van uitgevers en zelfgebouwde applicaties die een ondersteuning bieden bij specifieke aspecten van het onderwijs. Dit betekent dat de student gedurende zijn opleiding en soms zelfs binnen één vak met uiteenlopende systemen werkt die niet op elkaar aansluiten. Er is hiermee nauwelijks vakoverstijgende samenhang te realiseren. Dit project vormt de fundering voor een ELO die TU-breed inzetbaar is gedurende de gehele opleiding en aansluit op de onderwijsvisie waarin studentgestuurd leren centraal staat.

Wat willen we bereiken?
Het project levert een goed onderbouwd overzicht op van de wensen en eisen waar een toekomstige ELO aan moet voldoen. Het gaat daarbij zowel om de functionele als de technische eisen. Hieruit volgt een advies richting het Onderwijs Management Team. Daarvoor willen we de input van docenten gebruiken, verkregen via interviews. Door met docenten in gesprek te gaan over het onderwijs willen we achterhalen welke problemen zij willen oplossen en welke kansen ze willen benutten met hun keuze voor een IT-tool. Deze uitgebreide interviewronde vormt de basis voor een workshop waarin docenten en andere betrokkenen in gesprek gaan over de benodigde functionaliteiten en aanvullende technische en non-functionele eisen. Deze docenteninput wordt gecombineerd met de input van studenten en een degelijke onderwijskundige basis vanuit de digitale didactiek.

Waar staan we nu?
De interviews zijn afgenomen en worden uitgewerkt. Een deel van de uitwerkingen is al samengevoegd tot een tussentijds overzicht. Op 10 december zal een workshop plaatsvinden waarin we onze bevindingen presenteren aan de geïnterviewde docenten en bij het project betrokkenen en in gesprek gaan over de prioritering van de ELO functionaliteiten.

Wie houden zich ermee bezig?
Fred Gaasendam (Demand Manager ICT in onderwijs), Wilma Groenendaal (EduSupport), John van den Berge, (Dienst ICT), Bianca van der Aalst, (EduSupport) en diverse interviewers.

Wat is de planning?
Startdatum: 1 september 2013
Einddatum: 1 januari 2014

Meer weten over het ELO? 
Eindadvies ELO Gebruiksonderzoek 21 februari 2014

Contact
Wilma Groenendaal (STU/EduSupport)
E-mail: W.G.M.Groenendaal@tue.nl
Telefoon: 040-247 5077